Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE - SUORAMARKKINOINTIREKISTERI

1.    Rekisterinpitäjä

 

Oy Moccamaster Nordic Ab, Y-tunnus 2403089-6 (jäljempänä ”Moccamaster”)

 

Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Kotipaikka: Helsinki

 

Sähköposti: info.fi@moccamaster.com

Puhelin: 020 759 7730

 

2.    Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Maria Karlsson

Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Puhelin: 020 759 7730

 

3.    Rekisterin nimi

 

Moccamasterin suoramarkkinointirekisteri

 

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

 

Henkilötietoja käsitellään Moccamasterin ja sen yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin, mielipide-, tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

 

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Moccamasterin konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

 

5.    Rekisterin tietosisältö

 

Moccamaster kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä kohdassa 4 mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamista varten. 

 

Moccamasterin suoramarkkinointirekisteriin kerättävät henkilötiedot:

 

-       sähköpostiosoite

-       kanavakohtaiset suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot 

 

6.    Tietojen säilyttämisaika

 

Moccamaster säilyttää henkilötietoja suoramarkkinointirekisterissä, ellei rekisteröity ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin suoramarkkinoinnin kieltoa koskeva tieto.

 

 

 

 

7.    Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötietoja kerätään erilaisiin markkinointikilpailuihin tms. rekisteröitymisen yhteydessä, Moccamasterin palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

 

8.    Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja voidaan luovuttaa Moccamasterin konserniyhtiöille tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

 

Rekisterin tietoja ei luovuteta Moccamasterin tai Moccamasterin lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

 

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

 

9.    Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista 

 

Moccamaster noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia.

 

Henkilötietoja käsittelevät vain Moccamasterin erikseen määrittelemät henkilöt sekä Moccamasterin toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

 

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

 

Digitaalinen aineisto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä, ammatinharjoittajalla tai yhteistyökumppanilla. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

10.  Profilointi

 

Suoramarkkinointirekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei hyödynnetä profilointitarkoituksissa.

 

11.  Suoramarkkinointi

 

Rekisteröity voi antaa Moccamasterille suostumuksen suoramarkkinoinnin kohdistamiseen hänelle tai kieltää Moccamasteria käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnissaan. Annettu suostumus on milloin tahansa peruutettavissa.

 

Rekisteröity voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin kanavakohtaisesti (matkapuhelin, posti, sähköposti). Rekisteröidyllä on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (matkapuhelin, posti, sähköposti), markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa.

 

 

 

12.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

12.1  Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Moccamasterin suoramarkkinointirekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

 

12.2  Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä koskeva, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Moccamasterin vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

12.3  Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

12.4  Muut oikeudet

 

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Moccamasterille tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

 

13.  Yhteydenotot

 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Moccamasteriin kirjallisesti osoitteeseen Oy Moccamaster Nordic Ab, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen: info.fi@moccamaster.com.

 

Moccamaster voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.