TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

1. Rekisterinpitäjä

Oy Moccamaster Nordic Ab (jäljempänä ”Moccamaster”)

Teknobulevardi 3-5

01530 Vantaa

Puhelin: 020 759 7730

Sähköposti: info.fi@moccamaster.com

Y-tunnus: 2403089-6

Kotipaikka: Helsinki

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maria Karlsson

Teknobulevardi 3-5

01530 Vantaa

Puhelin: 020 759 7730

 

3. Rekisterin nimi

Moccamaster 10 vuoden takuurekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toteuttaa Moccamaster-kotitalouskahvinkeittimien vapaavalintaisen 5 vuoden lisätakuun myöntäminen 1.3.2010 jälkeen ostetuille keittimille. Lisätakuurekisteröinnin tarkoituksena on kerätä kahvinkeittimen tunniste ja ostotiedot, sekä ostajan etunimi, sukunimi ja sähköpostisoite. Rekisterin tarkoitus on löytää lisätakuun myönnetyille henkilöille tämän laitteen tunnistetiedot helposti ja nopeuttaa asiakaspalvelua keittimen huoltotapauksissa. 

Rekisterin tarkoitus on myös kohdentaa markkinointia ja lähettää tuote- ja huoltoinformaatiota markkinointiluvan antaneille. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asialliseen yhteyteen (henkilötietolain 8 §:n 1 mom. 1 kohta).

 

5. Rekisterin tietosisältö

Moccamaster kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia lisätakuun myöntämisen toteuttamiseksi.

Moccamasterin 10 vuoden takuurekisteriin kerättävät henkilötiedot:

Etunimi

Sukunimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero (ei pakollinen)

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään henkilötietoja lisätakuun myöntämiseen henkilötä itseltään Moccamasterin 10 vuoden takuu www-sivujen kautta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Moccamaster konserniin kuuluville yhtiöille silloin, kun tietojen luovuttaminen on tarpeellista Moccamaster 10 vuoden takuurekisterin toteuttamista varten.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Moccamaster noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia.

Henkilötietoja käsittelevät vain Moccamasterin erikseen määrittelemät henkilöt sekä Moccamasterin toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Moccamaster 10 vuoden takuurekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Moccamaster Nordic Ab, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen: info.fi@moccamaster.com.

 

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Moccamaster 10 vuoden takuurekiseriin rekisteröitynyt henkilö on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä koskeva, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Moccamaster Nordic Ab, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen: info.fi@moccamaster.com.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Moccamaster 10 vuoden takuurekisteriin rekisteröitynyt henkilö voi antaa Moccamasterille sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää Moccamasteria henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnissaan.

Jos Moccamaster 10 vuoden takuurekisteriin rekisteröitynyt henkilö ei anna lainkaan suostumustaan ja määrää kaikki mahdolliset kiellot, lähetetään hänelle vain tieto onnistuneesta lisätakuun rekisteröinnistä.