TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

1. Rekisterinpitäjä

Oy Moccamaster Nordic Ab (jäljempänä ”Moccamaster”)

Teknobulevardi 3-5

01530 Vantaa

Puhelin: 020 759 7730

Sähköposti: info.fi@moccamaster.com

Y-tunnus: 2403089-6

Kotipaikka: Helsinki

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maria Karlsson

Teknobulevardi 3-5

01530 Vantaa

Puhelin: 020 759 7730

 

3. Rekisterin nimi

Cup-One tuotetestaajarekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toteuttaa Moccamaster Cup-one kahvinkeittimen tuotetestaus- kampanja. Tuotetestaus-kampanjan tarkoituksena on kerätä ja kartoittaa tuotetestiryhmään oma-aloitteisesti osallistuvien testihenkilöiden kokemuksia ja mielipiteitä Moccamaster Cup-one -kahvinkeittimeen liittyen.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asialliseen yhteyteen (henkilötietolain 8 §:n 1 mom. 1 kohta).

 

5. Rekisterin tietosisältö

Moccamaster kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia Cup-one kahvinkeittimeen liittyvän tuotetestauksen toteuttamiseksi.

Cup-One tuotetestaajarekisteriin kerättävät henkilötiedot:

Etunimi

Sukunimi

Ikä

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään henkilötietoja testiryhmään osallistujilta itseltään Cup-one tuotetestaus- kampanjan www-sivujen kautta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Moccamaster konserniin kuuluville yhtiöille silloin, kun tietojen luovuttaminen on tarpeellista Cup-one kahvinkeittimen tuotetestaus-kampanjan toteuttamista varten.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Moccamaster noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia.

Henkilötietoja käsittelevät vain Moccamasterin erikseen määrittelemät henkilöt sekä Moccamasterin toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Moccamasterin Cup-one tuotetestaajarekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Moccamaster Nordic Ab, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen: info.fi@moccamaster.com.

 

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Testiryhmään osallistujalla on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä koskeva, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Moccamaster Nordic Ab, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen: info.fi@moccamaster.com.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Testiryhmään osallistuja voi antaa Moccamasterille sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää Moccamasteria henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnissaan. Testiryhmään osallistuja voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin kanavakohtaisesti (matkapuhelin, sähköposti). Testiryhmään osallistujalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin, posti, sähköposti), markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa. Jos testiryhmään osallistuja ei anna lainkaan suostumustaan ja määrää kaikki mahdolliset kiellot, lähetetään hänelle vain Cup-one kahvinkeittimen tuotetestauksen toteuttamiseen liittyviä tarpeellisia tiedotteita ja kyselyitä.